Hvor lang tid tager en sag om husleje?

  • Post category:Husleje

Hos DIGURA ser vi ofte, at lejere betaler for meget i husleje, og vi fører sager for mange lejere, som ønsker deres husleje nedsat til et rimeligt og korrekt niveau. Det kan være frustrerende for lejere at føle sig fastlåst i en konflikt om husleje, når man bare gerne vil finde en god og rimelig løsning hurtigst muligt. Denne artikel giver et overblik over, hvor længe en sag om husleje kan forventes at tage.

Første trin: Indgivelse af sag

Såfremt man som lejer ønsker DIGURA’s hjælp til at føre en sag om husleje, er første trin at indgive sagen på DIGURA’s hjemmeside til en gratis vurdering. Det tager ikke mere end 5 minutter at indgive en sag, hvorefter DIGURA indenfor 24 timer vender tilbage med en gratis vurdering af, om huslejen er for høj, og om denne kan forventes nedsat ved Huslejenævnet.

Andet trin: Valg af DIGURA som repræsentant

Hvis ovenstående er tilfældet, har lejers sag potentiale til at få medhold ved Huslejenævnet, og vi tilbyder derfor at føre sagen med en fordelagtig betalingsmodel for lejer. Det er nemlig risikofrit for lejer at vælge DIGURA som repræsentant, da lejer kun betaler, såfremt DIGURA vinder sagen eller indgår forlig med udlejer på lejers vegne. Lejer skal således ikke betale noget for at få ført en sag om husleje, før vi har vundet sagen for lejer. Hvis lejer tager imod tilbuddet og vælger DIGURA som repræsentant, sender vi en fuldmagt, der skal underskrives, hvorefter vi straks går i gang med sagen.

Tredje trin: Dialog med udlejer

Efter underskrivelse af fuldmagten, er vi hurtigt i fuld gang med sagen og allerede indenfor et par dage, kontakter vi udlejer på lejers vegne med en indsigelse. I denne indsigelse kommer vi med et forslag til udlejer om en ny husleje, der er rimelig og retmæssig efter vores vurdering. Udlejer får som udgangspunkt en frist på 14 dage til at besvare henvendelsen. Hos DIGURA håber vi altid på at kunne afslutte en sag allerede her ved brug af fornuftig dialog og kommunikation mellem udlejer og lejer, da parterne således slipper for, at skulle afvente behandling i Huslejenævnet.

Hvis udlejer ikke går med til en aftale om at nedsætte lejers husleje, sender vi sagen videre til Huslejenævnet, da de har kompetence til at afgøre sagen. Huslejenævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt lejeniveauet er for højt. Herefter kan udlejer være tvunget til at nedsætte huslejen, hvis nævnet er enigt i vores vurdering af en rimelig og retmæssig husleje – også selvom udlejer ikke er enig.

Fjerde trin: Behandling i Huslejenævn

Det er som nævnt ovenfor Huslejenævnet, der har kompetence til at pålægge udlejer at nedsætte huslejen til et rimeligt og retsmæssigt niveau, såfremt de er enige i DIGURA’s vurdering. Der findes et Huslejenævn i hver kommune, der afgør sagerne indenfor kommunens grænser. Hvor lang tid, det tager nævnet at afgøre en sag, afhænger i høj grad af, hvilken kommune lejer bor i. Som udgangspunkt behandles sagerne i de enkelte huslejenævn efter bunke-princippet, dvs. sagerne prioriteres i tidsmæssig og kronologisk rækkefølge, så de ældste sager behandles først.

Den generelle sagsbehandlingstid svinger typisk mellem 6-8 måneder, og nogle gange kan det tage endnu længere tid – nogle gange kortere tid. Denne lange sagsbehandlingstid er selvfølgelig irriterende og ærgerlig, når man ønsker en afgørelse hurtigst muligt, men afgørelsen fra nævnet er dog som regel ventetiden værd. Nævnet kan nemlig som tidligere nævnt pålægge udlejer at nedsætte huslejen fremadrettet – og derudover kan nævnet også pålægge udlejer at tilbagebetale for meget betalt husleje i de måneder, hvor lejer allerede har betalt for meget.