Hvad må en husleje inkludere?

  • Post category:Husleje

Det kan som lejer være svært at gennemskue, om huslejeniveauet for ens lejlighed er udregnet korrekt og om den indeholder mere end det tilladte. Huslejereglerne er generelt komplicerede, men i denne artikel vil vi forsøge at danne et overblik over hvad en husleje egentlig må inkludere.

Overordnet om husleje

Husleje er den månedlige betaling lejer skal betale til udlejer. Som modydelse for denne betaling får du som lejer brugsretten til en lejlighed, et værelse, et hus eller lignende. Huslejen kan betales med penge, men den kan faktisk også betales med andet end penge, herunder ved arbejde. Dette ses dog kun i sjældne tilfælde, og din udlejer er ikke forpligtet til at tage imod huslejebetaling i form af andet end penge. Det kan således kun lade sig gøre, hvis det aftales særskilt med samtykke fra både lejer og udlejer.

Fastsættelse af husleje og hvad der inkluderes heri

Inden en lejeaftale indgås mellem lejer og udlejer, skal der fastsættes et huslejebeløb. Reglerne herom er komplicerede, men det kan overordnet siges, at udlejer som udgangspunkt ikke frit kan fastsætte lejen efter eget behov. Der er dog nogle undtagelser hertil. Nedenfor gennemgås regler for hvad en husleje må inkludere ved henholdsvis lejemål som ikke er gennemgribende forbedret og lejemål som er gennemgribende forbedret.

Lejemål som ikke er gennemgribende forbedret

Ved lejemål, som ikke er gennemgribende forbedret, må lejen ikke overstige det beløb, der kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejendommens værdi.

Men hvad er så ejendommens nødvendige driftsudgifter?

De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration og forsikring i det omfang, det er rimeligt under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. Derudover omfatter de nødvendige driftsudgifter de beløb, der afsættes til vedligeholdelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse driftsudgifter dermed skal være indeholdt i selve huslejen. Dette betyder også, at udlejer ikke må kræve yderligere månedlig betaling for sådanne ydelser. Vi ser desværre ofte, at udlejer opkræver ekstra månedlig betaling for f.eks. renovation, trappevask, viceværtsservice m.m., ved siden af den månedlige husleje. Hvis det er tilfældet, vil det oftest fremgå af lejekontraktens § 3. En sådan opkrævning er som nævnt ulovlig, og hvis du har betalt for ulovlige tillægsydelser, har du mulighed for at kræve beløbet tilbagebetalt af udlejer.

Og hvad er så afkastningen af ejendommens værdi?

Afkastningen af ejendommens værdi er et beløb, der ikke må overstige 7 % af den ejendomsværdi, der er fastsat pr. 1. april 1973.

Som ovenfor nævnt gælder disse regler for lejemål, som ikke er gennemgribende forbedret. Der er nemlig krav til, hvornår der er tale om et lejemål, som er gennemgribende forbedret. Disse regler vil blive gennemgået nedenfor. Til gengæld er det her vigtigt at nævne, at selvom lejemålet ikke er gennemgribende forbedret, kan der være tale om, at det blot er forbedret. I sådan et tilfælde må lejen også indeholde en forbedringsforhøjelse.

Lejemål som er gennemgribende forbedret

Ved lejemål, som er gennemgribende forbedret må lejen ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi.

Men hvornår er et lejemål så gennemgribende forbedret?

Loven oplyser, at gennemgribende forbedret lejemål omfatter lejemål, hvor forbedringer væsentlig har forøget det lejedes værdi og hvor forbedringsudgiften enten overstiger 1.600,00 kr. pr. m2 eller et samlet beløb på 183.00,00 kr. De nævnte beløb i loven er fastsat i 2000-niveau og reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmark Statistiks nettoprisindeks.

Det er herudover et krav, at de nævnte forbedringer skal være gennemført inden for en periode på 2 år. Ligeledes er det et krav, at energimærket ikke er ringere end D.

Læs også: Hvordan beregnes husleje?

Forbrug kan være indeholdt i husleje

Der findes forskellige måder, hvorpå din udlejer kan pålægge dig at betale for dit forbrug af el, vand og varme.

Det ses almindeligvis, at udlejer opkræver betaling for forbrug a conto. A conto-betaling er betaling af et på forhånd fastsat beløb, der betales månedligt med henblik på senere afregning, hvor det endeligt gøres op, hvad det faktiske forbrug er. Hvis forbruget har været højere, end hvad du har betalt, vil udlejer være berettiget til at opkræve efterbetaling.

Forbruget kan dog også være inkluderet i huslejen. Hvis udlejer vælger at inkludere betalingen for forbrug i huslejen, vil udlejer ikke være berettiget til at opkræve efterbetaling, såfremt forbruget faktisk er større end forventet. 

Forbrug inkluderet i huslejen ses oftest, når der er tale om udlejning af et værelse. Dette skyldes, at der oftest ikke er opsat forbrugsmålere på hvert enkelt værelse, og dermed er a conto-betaling udelukket.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din husleje er fastsat korrekt eller er for høj, er du altid velkommen til at få et gratis tjek af din husleje her. 

Du kan med fordel vedhæfte din lejekontrakt, så vil vurderingen være endnu mere præcis.